Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/6253
Title: ВПЛИВ ГОМОГЕНАТУ ТРУТНЕВИХ ЛИЧИНОК НА ПРООКСИДАНТНО- АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ
Authors: Шостя, А. М.
Ємець, Я. М.
Шаферівський, Б. С.
Цибенко, В. Г.
Сокирко, М. П.
Keywords: кнури
гомогенат трутневих личинок
сперма
пероксидне окиснення
антиоксиданти
відтворення
Issue Date: 2019
Description: Сучасні наукові дослідження, спрямовані на розроблення раціонального та зба-лансованого кормового балансу сільськогосподарських тварин. Для підвищення рівня насиченості раціонів біологічно активними речовинами, розробляється велика кількість кормових добавок, отриманих на основі сировини рослинно-го та тваринного походження. Серед яких вагоме місце відводиться продук-там бджільництва, в тому числі гомогенату трутневих личинок (ГТЛ), який є «банком» біологічно активних речовин. Метою досліджень було встановити вплив гомогенату трутневих личинок на формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в кнурів-плідників та їх репродуктивну здатність. В експерименті використані дорослі кнури-плідники великої білої породи, аналоги за віком, живою масою та якістю спер-мопродукції, яким згодовували гомогенат трутневих личинок. Виявлено, що додаткове згодовування кормової добавки ГТЛ кнурам-плідникам викликає прискорення процесів пероксидації в крові у межах фізіологічної норми та підвищує загальний рівень антиоксидантної системи їх організму, яке проявляється у підвищенні пероксидної резистентності еритроцитів на 19 – 21% та інтенсивності утворення ТБК – активних комплексів – 10,5%. Введення кормової добавки ГТЛ до раціону кнурів-плідників сприяє підвищенню біологічної повноцінності еякулятів – збільшується вага еякуляту, концентра-ція сперміїв, кількість сперміїв в еякуляті, рухливість сперміїв та їх вижива-ність. Підвищення біологічної повноцінності отриманих еякулятів триває що-найменше місяць після закінчення споживання даної добавки. Виявлено істотний вплив згодовування ГТЛ кнурам-плідникам на формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у спермі, який проявлявся спо-вільненням перебігу процесів пероксидації протягом основного періоду, що під-тверджується меншим вмістом дієнових кон’югантів та збільшення актив-ності антиоксидантних ензимів: активності супероксиддисмутази на 30 % та каталази – 12,8 %. Ефект післядії триває протягом місяця після закінчення використання цієї кормової добавки, що проявляється у вірогідному підвищенні активності високомолекулярних ензимів та низькомолекулярних антиоксидантів. Встановлено підвищення відтворювальної здатності свиноматок осімі-нінених спермодозами кнурів-плідників, що вживали ГТЛ, що проявляється у збільшенні заплідненості і багатоплідності.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/6253
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
впливгомогенатутрутневіхлічинок....pdfШостя А. М. вплив гомогенату трутневих лічинок на прооксидантно - антиоксидантний гомеостаз у кнурів - плідників / А. М. Шостя, Я. М. Ємець, Б. С. Шаферівський, В. Г. Цибенко, М. П. Сокирко // Свинарство. - 2019. - № 73. - С. 218-225.296.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.