Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2643
Title: забезпечення управління інформаційним потенціалом підприємств ринку безалкогольних газованих напоїв в Україні
Other Titles: Збірник наукових праць «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності»
Authors: Дячков, Дмитро Володимирович
Маркіна, Ірина Анатоліївна
Keywords: інформаційний потенціал підприємства
інформаційні потоки підприємства
інформаційний відділ
інформаційні технології
інформаційна система
автоматизованих систем управління (АСУ)
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
Series/Report no.: ;Вип. 1 (10). – т. 2.
Abstract: У статті автором розглянуто проблеми підвищення ефективності використання інформаційного потенціалу підприємств ринку безалкогольних газованих напоїв в Україні, які переважно зводяться до того, що інформаційна система підприємств не дозволяє ефективно організувати процес прийняття рішень із найбільш суттєвих питань економічної та виробничої діяльності. Виявлені проблеми демонструють низький рівень управління інформаційного потенціалу підприємств ринку безалкогольних газованих напоїв в Україні. Визначено можливості інформаційного потенціалу підприємств ринку безалкогольних газованих напоїв у розрізі інформаційного, технічного, організаційного, програмного і правового забезпечення. Для підвищення ефективності використання інформаційного потенціалу досліджуваних підприємств обґрунтовано необхідність створення інформаційного відділу, з виділенням його функцій і структури. Функції інформаційного відділу повинні включати: розробку форм і методів отримання та обробки інформації, узгодження технологічних схем руху інформації, дослідження інформаційного ринку, впровадження нових інформаційних технологій, автоматизацію інформаційної діяльності, планування й керування інформаційною діяльністю, проектування й впровадження єдиної інформаційної системи на підприємстві, створення банків даних, виконання обчислювальних робіт, стандартизація інформації. До структури даного відділу повинні входити сектор організації інформаційної діяльності, сектор проектування програмних продуктів, сектор технічного забезпечення, інформаційний та обчислювальний центри. Визначено основне призначення пропонованого відділу, яке полягає у здійсненні стратегічного планування інформаційної діяльності, розробці нових інформаційних продуктів, здійсненні робіт щодо захисту інформації, проведенні стандартизації документації, інформаційного і технічного обслуговування і підвищенні освітнього рівня персоналу у галузі інформаційної грамотності. Створення єдиного інформаційного відділу призведе до об’єднання всіх інформаційних ресурсів підприємства в єдину систему, управління якою буде здійснювати єдиний центр, що забезпечить працівників потрібною інформацією та систематизує інформаційні потоки.
Description: In the article the problems of efficiency increase of the use of informative potential of enterprises of market of the soft carbonated drinks in Ukraine, that is mainly taken to that the informative system of enterprises does not allow effectively to organize making decision from the most substantial questions of economic and productive activity are considered by author. The educed problems demonstrate the low level analyzable enterprises of market of the soft carbonated drinks in Ukraine informative potential management. Possibilities of enterprises of market of the soft carbonated drinks informative potential in the cut of informative, organizational, programmatic and legal hardware are curtained. The necessity of creation of informative department with the selection of his functions and structure for the increase of efficiency of the use of informative potential of the investigated enterprises is substantiated. The functions of informative department must include: development of forms and methods of receipt and treatment of information, concordance of flow sheets of motion of information, informative market, introduction of new information technologies research, automation of informative activity, planning and management, planning and introduction of the single informative system, informative activity on enterprise, creation of database, implementation of calculable works, standardization of information. The sector of organization of informative activity, sector of planning of programmatic foods, sector of hardware, informative and calculable centers must be included in the structure of this department. The basic setting of the offered department consists in realization of the strategic planning of informative activity, development of new informative foods, realization of works in relation to protection of information, realization of standardization of documentation, informative and technical service and increase of educational level of personnel in industry of informative literacy is curtained. The creation of singular information department will result in the association of all informative resources of enterprise in the single system, management that will carry out a single center that will provide workers necessary information and systematizes informative streams. Keywords: information capacity of the enterprise, the enterprise information flow, information department, information technology, information systems, automated control systems (ACS).
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2643
ISSN: 2225-6407
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья_Маркина_Дячков.pdf414.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.