Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11969
Title: ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ № 4_2021
Authors: Дьомін, Д. Г.
Кулик, М. І.
Михно, Ю. В.
Ласло, О. О.
Мельничук, А. В.
Шепілова, Т. П.
Петренко, Д. І.
Лещенко, С. М.
Артеменко, Д. Ю.
Іжболдін, О. О.
Семенов, А. О.
Сахно, Т. В.
Семенова, Н. В.
Ляшенко, В. В.
Мостов’як, С. М.
Мостов’як, І. І.
Ляшенко, В. В.
Карасенко, В. М.
Кракотець, С. І.
Кирнасівська, Н. В.
Колеснікова, О. А.
Козар, С. Ф.
Білоконська, О. М.
Гангур, В. В.
Пипко, О. С.
Прокопів, О. О.
Астахова, Я. В.
Гасанова, І. І.
Кулик, А. О.
Шовкова, О. В.
Коротич, Є. В.
Міленко, О. Г.
Антонець, М. О.
Копань, Д. В.
Добровольський, С. О.
Лукіна, А. Р.
Шевніков, М. Я.
Тищенко, В. М.
Костенко, М. П.
Бараболя, О. В.
Вакулюк, Д. С.
Прудкий, Т. А.
Маренич, М. М.
Дяжук, Р. У.
Іванюта, О. О.
Мерезен, Н. Л.
Поспєлов, С. В.
Поспєлова, Г. Д.
Нечипоренко, Н. І.
Міщенко, О. В.
Черняк, О. О.
Скляр, С. С.
Іванічко, О. В.
Тараненко, А. О.
Цьова, Ю. А.
Середа, М. С.
Кузенко, Л. Ю.
Солодовник, М. A.
Федько, Р. М.
Антонець, М. О.
Антонець, О. А.
Віблий, О. М.
Осадча, Ю. В.
Сахацький, Г. І.
Корбич, Н. М.
Любенко, О. І.
Пасєчко, Д.-В. Д.
Красновид, Т. Ю.
Захаренко, М. О.
Хоценко, А. В.
Ващенко, П. А.
Шостя, А. М.
Поліщук, А. А.
Усенко, С. О.
Шаферівський, Б. С.
Деркач, І. М.
Духницький, В. Б.
Деркач, С. С.
Лозовий, В. М.
Коструб, В. В.
Лоза, Ю. В.
Мідик, С. В.
Морозова, В. С.
Ушкалов, В. О.
Фрицький, І. О.
Плутенко, М. О.
Панасова, Т. Г.
Звенігородська, Т. В.
Туль, О. І.
Грек, В. О.
Омельченко, Г. О.
Авраменко, Н. О.
Волосовець, В. Ю.
Волосовець, Н. Ю.
Гоголь, О. М.
Паславські, Р.
Паславська, У.
Сорокова, С.
Долгін, О. С.
Коваленко, С. О.
Бурцева, Д. Д.
Локес-Крупка, Т. П.
Кравченко, С. О.
Хоменко, А. Н.
Киричко, О. Б.
Киричко, Б. П.
Шерстюк, Л. М.
Панова, А. М.
Курман, А. Ф.
Каришева, Л. П.
Щербина, О. В.
Чижевський, І. В.
Ляшенко, С. В.
Яценко, Ю. В.
Лазоренко, А. І.
Сайчук, О. В.
Аветісян, В. К.
Колпаченко, Н. М.
Маніло, В. Л.
Біловод, О. І.
Дудник, В. В.
Keywords: Реалізація потенціалу насіннєвої продуктивності сорго багаторічного при застосуванні препарату «Агростимулін»
Potential realization of perennial sorghum seed productivity at “Agrostymulin” application
Ефективність застосування регулятора Вимпел-2 та комплексного мікродобрива у посівах сої
The effectiveness of using Vympel-2 growth regulator and complex micro-fertilizer on soybean sown areas
Формування продуктивності сої залежно від строків сівби та регуляторів росту рослин
Formation of soybean productivity depending on sowing time and plant growth regulators
Спектр мутаційних змін у пшениці озимої (Triticum aestivum L.) при дії гамма-променів
Winter wheat (Triticum aestivum L.) mutation changes spectrum under gamma-rays action
Вплив УФ-випромінювання на біологічні властивості та водопоглинання при передпосівному опроміненні насіння ріпаку озимого
Influence of UV radiation on biological properties and water absorption during pre-sowing irradiation of winter rapeseeds
Екологічно безпечний захист смородини чорної (Ribes nigrum L.) від сисних шкідників
Ecologically safe protection of black currant (Ribes nigrum L.) against sucking pests
Вплив системи обробітку ґрунту та попередників на урожайність і якість зерна пшениці озимої
The impact of soil tillage system and proceeding crops on winter wheat grain yield capacity and quality
Агрокліматична оцінка вологозабезпеченості періоду вегетації озимої пшениці у Вінницькій області
Agro-climatic moisture-supply estimation of winter wheat vegetation period in Vinnytsia region
Вплив Аzotobacter chroococcum IMB B-7836 сумісно з полісахаридно-білковим комплексом на урожайність огірка
Influence of IMB B-7836 Аzotobacter chroococcum together with polysaccharide-protein complex on cucumber yielding capacity
Продуктивність сої залежно від технології передпосівного обробітку ґрунту та інокулювання
Soybean productivity depending on technology of pre-sowing tillage and inoculation
Ефективність вирощування пшениці озимої залежно від строків сівби та удобрення в Північному Степу
Efficiency of winter wheat cultivation depending on sowing dates and fertilization in the Northern Steppe of Ukraine
Ефективність мікродобрив для передпосівної обробки насіння сої
Effectiveness of micro-fertilizers for pre-sowing soybean seed treatment
Урожайність скоростиглих сортів сої залежно від норми висіву насіння
Yield capacity of early- maturing soybean varieties depending on seeding rate
Вивчення ультраскоростиглих сортів проса в поукісних і післяжнивних посівах залежно від попередників і способів сівби
Study of millet ultra-early maturing varieties in post-cutting and post-reaping crops depending on predecessors and methods of sowing
Вплив сортових особливостей картоплі на якість і лежкість
The influence of potato variety peculiarities on tubers’ and storage qualities
Особливості формування урожайності пшениці озимої в органічних посівах в умовах недостатнього зволоження
Peculiarities of winter wheat yield formation in organic plants under insufficient moistening
Аналіз фітопатогенного стану посівів соняшнику в період вегетації за різних агрокліматичних умов
Analysis of sunflower areas’ phyto-pathogenic condition during vegetation period under different agro-climatic conditions
Потенціал біомаси відходів сільського господарства для виробництва біоенергетики в Полтавській області
Potential of agricultural waste biomass for bioenergy production in Poltava region
Біологічні та екологічні особливості Sambucus nigra в умовах Лівобережного Придніпров’я
Biological and ecological peculiarities of Sambucus nigra in the conditions of the Left Bank Dnieper
Діагностичне значення інтегральних імуногематологічних індексів як маркерів гострого стресу у курей
Diagnostic value of integrated immune-hematological indices as markers of acute stress in hens
Взаємозв’язок довжини вовни з показниками продуктивності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи
Interdependence of wool length with productivity indicators of Tavria type sheep, Askania fine-fleece breed
Оптимальна щільність посадки курчат-бройлерів в умовах фермерських господарств
Optimal cage density of broiler chickens in the conditions of small farms
Поведінка лактуючих корів за безприв’язно-боксового великогрупового утримання та дії високої температури повітря
Behavior of lactation cows at loose-box-type keeping in large groups under the influence of high air temperatures
Вплив клатрохелату Феруму(IV) на вміст феруму у деяких внутрішніх органах поросят
Influence of iron(IV) clatrochelate on iron content in some internal organs of piglets
Ефективність осіменіння корів у спонтанну охоту, визначену за допомогою системи автоматизованого контролю їх рухової активності
The efficiency of cows’ insemination in spontaneous estrus, determined by the system of automated control of their motional activity
Окремі аспекти діагностики і лікування у собак алопеції Х
Some aspects of diagnostics and treatment of dog alopecia X
Небезпечні продути для тварин. Отруєння цибулею і часником собак та котів
Dangerous products for animals Onion and garlic poisoning of dogs and cats
Дослідження епізоотичної ситуації щодо трихурозу собак на території України
Monitoring epizootic situation of dog trichuriasis on the territory of Ukraine
Порівняльна ефективність мортальних та вітальних методів лабораторної діагностики хоріоптозу у великої рогатої худоби
Comparative efficacy of mortal and vital methods of cattle chorioptosis laboratory diagnostics
Терапевтичне лікування котів за сечокам’яної хвороби
Analysis of therapeutic treatment effectiveness of cat urinary bladder stone disease
Гематологічні та біохімічні показники крові хворих на панлейкопенію котів при застосуванні розчину полтавського бішофіту
Haematological and biochemical indices of blood in cats with feline panleukopenia when using Poltava bischofite solution
Вплив хронічного низькодозового іонізуючого опромінення на імунну систему, механізми нейроендокринної регуляції і окремі біохімічні показники тварин в умовах радіаційно забруднених угідь України
The impact of chronically low-dose ionizing irradiation on the immune system, mechanisms of neuroendocrine regulation and certain biochemical indicators in animals under the conditions of radiation contaminated areas of Ukraine
Результати експериментальних досліджень енергозберігаючого режиму роботи засобу механізації для подрібнення гілок дерев
Experimental research results of energy-saving operating mode of mechanization implement for breaking tree branches
Дослідження процесу подрібнювання стеблової маси
Study of the process of crushing stem weight
Issue Date: 31-Dec-2021
Description: Науково-виробничий фаховий журнал Вісник Полтавської державної аграрної академії включено до «Переліку наукових фахових видань України» Категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з сільськогосподарських, ветеринарних та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. та № 866 від 02.07.2020 р). Виходить чотири рази на рік.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11969
Appears in Collections:Фахові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf714.04 kBAdobe PDFView/Open
2.pdf566.04 kBAdobe PDFView/Open
3.pdf557.56 kBAdobe PDFView/Open
4.pdf590.62 kBAdobe PDFView/Open
5.pdf755.67 kBAdobe PDFView/Open
6.pdf637.81 kBAdobe PDFView/Open
7.pdf576.12 kBAdobe PDFView/Open
8.pdf622 kBAdobe PDFView/Open
9.pdf571.03 kBAdobe PDFView/Open
10.pdf555.69 kBAdobe PDFView/Open
11.pdf603.64 kBAdobe PDFView/Open
12.pdf557.35 kBAdobe PDFView/Open
13.pdf729.96 kBAdobe PDFView/Open
14.pdf583.83 kBAdobe PDFView/Open
15.pdf582.09 kBAdobe PDFView/Open
16.pdf590.81 kBAdobe PDFView/Open
17.pdf648.59 kBAdobe PDFView/Open
18.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open
19.pdf603.86 kBAdobe PDFView/Open
20.pdf622.57 kBAdobe PDFView/Open
21.pdf565.33 kBAdobe PDFView/Open
22.pdf539.77 kBAdobe PDFView/Open
23.pdf540.55 kBAdobe PDFView/Open
24.pdf587.85 kBAdobe PDFView/Open
25.pdf569.97 kBAdobe PDFView/Open
26.pdf844.76 kBAdobe PDFView/Open
27.pdf632.55 kBAdobe PDFView/Open
28.pdf730.46 kBAdobe PDFView/Open
29.pdf577.17 kBAdobe PDFView/Open
30.pdf580.57 kBAdobe PDFView/Open
31.pdf584.67 kBAdobe PDFView/Open
32.pdf624.28 kBAdobe PDFView/Open
33.pdf983.8 kBAdobe PDFView/Open
34.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
ВІСНИК ПДАА № 4_2021.pdf13.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.