Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11768
Title: Текстотвірні потенції префіксальних дієслів в економічному тексті. Матеріали міжнародної наукової конференції «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу». Полтава. ПIEП. 2021. С. 678 – 681.
Authors: Воловик, Лариса Борисівна
Issue Date: 18-May-2021
Description: Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» 678 - неупередженість: перекладачам дуже важливо вміти передавати ін-шою мовою ту емоцію, яка була висловлена в оригіналі, а не свою власну - допитливість: якщо людині не цікаво вивчати різні теми, навряд чи йому сподобається їх перекладати - почуття гумору: не тільки для спілкування з клієнтами, як це буває в усіх фрілансерів, а й щоб створити приємну атмосферу в команді під час усного перекладу. Список використаних джерел: 1. https://happymonday.ua/ru/jak-staty-perekladachem-i-skilky-zarobljaje-perekladach 2. https://nypost.com/2009/09/25/own-aide-baffled-by-dafy-ese/ 3. http://www.adventtranslation.ru/publications/features-of-simultaneous-interpretation/ 4. https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/news-features/declassified-documents/tech-journals/mokusatsu.pdf 5. https://www.lourdesderioja.com/2018/10/19/interpreting-trump/ Воловик Л. Б. Полтавська державна аграрна академія, к.філол.н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін ТЕКСТОТВІРНІ ПОТЕНЦІЇ НІМЕЦЬКИХ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТЕКСТІ В статті розглядаються текстотвірні потенції німецьких префікса-льних дієслів в текстах економічних газетних статей. В розглянутих тек-стах префіксальні дієслова виконують ряд функцій, серед яких важливими є когерентна, інформативна та структурно-смислової завершеності. Поняття функціонування термінів у термінознавстві є широким за обсягом і враховує умови функціонування термінів у текстах що належать до різних жанрів. Важливу роль відіграє правильна побудова тексту, де не тільки логіка розвитку думки автора, але й форма її вираження сприяє ус-пішному сприйняттю переданої інформації. Вихідною базою для побудо-ви комунікативно значущих компонентів тексту виступають терміни та термінологічні словосполучення, які несуть основне смислове наванта-ження в спеціальних текстах [1; 20]. Вивчення елементів, що складають синхронну словотворчу систему мови проводилось з посиланням на лексикографічні дані шляхом словни- Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» 679 кового відбору досліджуваних лексичних одиниць з певною їх класифіка-цією. Однак поряд з особливостями структурно-семантичної організації похідних слів не менш важливим аспектом аналізу є визначення ролі дано-го типу лінгвістичних одиниць в оформленні тексту. На актуальність і важ-ливість аналізу похідних слів як структурних елементів тексту звертається увага в ряді досліджень (Н. Д. Арутюнова, К С. Кубрякова, Н. С.Валгина, Р. Г.Гагаулін). Об‘єктом аналізу репрезентації твірних основ (ТО) дієслів та похідних основ (ПО) іменників – економічних термінів стали тексти еко-номічних статей, у німецькомовних газетах «Markt», «Transfer». Текст економічної газетної статті − це особливий вид тексту. Ситуа-ція, про яку піде мова в тексті, є тією ж тимчасовою ситуацією, при якій відбувається її читання, адже вона вже частково відома тому, хто її читає як із інших джерел інформації, так із попередніх інформацій, викладених у попередніх номерах газети. Загальність ситуації виражена датуванням газети. Текст економічної газетної статті створений для зорового сприй-няття і за характером інформації − це текст-повідомлення [1; 31]. Текст економічної газетної статті багатомірний, він поділяється в залежності від теми на менші тексти окремих статей, кожен з яких є цілісно завершеним, але всі ці тексти складають один текст всього випуску газети, так як цей текст цілісний по відношенню до заголовку, має завершеність самим фак-том закінчення газети, єдиний з точки зору часового критерію і комуніка-тивних намірів [2; 106-107]. Для виявлення текстотвірних потенцій префіксальних дієслів, ми ко-ристуємося найбільш поширеним в даний час визначенням терміну «текст», що включає такі основні властивості тексту, як структурна і се-мантична єдність, завершеність, прагматична настанова. [3; 16]. Текстот-вірні потенції префіксальних дієслів зумовлені їхніми системними влас-тивостями, до яких належить семантична вмотивованість. Дана власти-вість проявляється в тексті завдяки здатності префіксальних дієслів слу-жити засобом внутрішньотекстового зв‘язку зі спільнокореневими слова-ми попередніх чи наступних речень: «Er bewirbt sich um eine Stellung. Woran erkennt man einen unter vorbe-reiteten Bewerber im Jobinterview? Er wird auf die Aufforderung, seinen be-ruflichen Werde gang zu schildern. Ihre Bewerberstory ist kurz, spannend, un-terhaltsam, auf einen o der mehrere Höhepunkte angelegt» (Markt, 13. Jahr-gang, Ausg. 35, 2015). Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» 680 Префіксальні дієслова разом з іншими засобами міжфразового зв‘яз-ку характеризуються здібністю здійснювати зв‘язок у тексті не тільки між окремими реченнями, але і між абзацами: «Ich betreibe Selbstmarketing, wenn ich positive Kontakte zu anderen aufbaue und meine Begeisterung und mein Engagement für bestimmte Themen vermitteln kann. Andere betreiben klassischen Marketing. Im Gegensatz zum klassischen Marketing, beidem die Verkaufs argumente häufig von Kollegen-aus anderen Fachabteilungen geliefert werden, heißt es beim Selbstmarketing, seine Stärkenselb stzuer spüren» (Markt, 15. Jahrgang, Ausg.35, 2017). Одним із системних властивостей префіксальних дієслів є їхня здат-ність функціонувати в якості ТО слів та утворювати нові похідні одиниці. При цьому між ТО і ПО встановлюються структурно-семантичні зв‘язки: «Jeder Manager er wartet, dass er gutes Geld bekommt. Diese Erwartung des Einkommens als Haupttriebfeder für den Job zu nennen gilt jedoch als Gsprächskiller» (Markt, 15. Jahrgang, Ausg. 35, 2017). Семантико-структурна і комунікативна організація тексту здійснює-ться в результаті дотримання деяких правил, серед яких важливу роль віді-грає відбір способу повторної номінації, порядку слів, типу модальності. У німецькій економічній термінології широко розповсюджено явище повторної номінації. Питання про повторну номінацію постає при ство-ренні зв‘язного тексту, тобто вибору словесної заміни для уже названого суб‘єкта чи об‘єкта. Щоб запобігти повторенню одних і тих же слів, ви-никає необхідність лексичних замін. Однак такі заміни не завжди зручні і допустимі, адже труднощі виникають при створенні спеціальних еконо-мічних текстів, де підшукати інше найменування економічному поняттю не можливо із-за чіткого визначення його змісту. У такому випадку пов-торення ключових слів (термінів) не уникнути [3; 52]: «Das verstehe ich nicht unter einer kreativen Bewerbung”. Pseudokreati-ve Bewerbungen, die um jeden Preis auffallen wollen, seien für sie eher eine Plage. Die Agentur er halte häufig außer gewöhnliche Bewerbungen: “Ansch einend haben viele Leute das Gefühl, in einer Werbeagentur müsse man sich besonders kreativ bewerben”, sagt sie»(Markt, 15. Jahrgang, Ausg.40, 2017). Можливість замін в економічних текстах має певні текстуальні обме-ження. Відсутність замін (при лексичному повторі) може підвищити семан-тично-стилістичну напруженість тексту, посилити його виразність [2;52]. «Verwenden Sie eine eindeutige Betreffzeile. Verwenden Sie keine Abkür-zungen (zum Beispiel kfm., d.h., dto.). Verwenden Sie in Ihrer Bewerbungs- Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» 681 Mail kein HTML−Format, sondern stellen Sie Ihr Mail−Programm auf das Nachrichtenformat “Nur Text” ein» (Markt, 15. Jahrgang, Ausg. 40, 2017). Вибір засобів повторної номінації при побудові тексту підкоряється як структурно-семантичним правилам, так і стилістично-композиційним [2; 52]. Ступінь інформативності засобів повторної номінації, засобів заміни залежить: 1) від здатності замінника поєднувати функцію заміщення з функцією повідомлення нової інформації; 2) від наявності виділеного те-рмінологічного еквівалента [3; 18]. «Verbrauchsgüter−Gebrauchsgüter. Das Begriffspaar Verbrauchs − und Gebrauchsgüter wird in der Praxisvorallem für Konsumgüter verwendet. Verbrauchsgüter werden sofort und ein malig verbraucht (z.B. Brot, Bier, Zigaretten). Gebrauchs güterdienen dem mehr ma-ligen Verbrauch. Sie können länger fristig und mehr maligge nutzt werden (z.B. Kleidung, Wohnung, Autos, Möbel)»[3; 13]. Засоби повторної номінації і способи їх застосування, при всій їх словесній різноманітності, складають дві основні групи: 1) засоби, що пі-дсилюють інформативні якості тексту за рахунок термінологічного ком-поненту; 2) засоби, що належать до чисто формальних показників зв‘язку текстових компонентів. Перші поглиблюють і поширюють змістову стру-ктуру тексту [2; 58]: Перспективне направлення подальших досліджень визначається комплексним вивченням економічних термінів в економічних текстах у напрямі від ТО префіксальних дієслів до співвідносних з ними за струк-турою та семантикою ПО – економічних термінів. Список використаних джерел: 1. Bartling H., Luzius F. Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. München: Ver-lag Franz Vahlen. 2015. 319 S. 2. Daneš F. Zur linguistischen Analyse der Texstsruktur. In: Folia linguistika. Acta Societatis linguisticae Europaeae. 2014. T.IV, 1/2. 76 S. 3. Fingerhut M. Deutsch lernen für den Beruf. Arbeitsbuch. Ismaning: Verlag Für Deutsch. 2013.119 S. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» 682 Вятоха
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/11768
Appears in Collections:Друковані видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Воловик Л.Б.2021.docx33.45 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.